Tag Archives: Tính giá trị của biểu thức n x 129 + m x 71 với n=3. m = 7