Combo hạt dổi rừng và mắc khén rừng [Tiết kiệm] tại TPHCM

185.0001.900.000

Combo 1: 30 Hạt dổi rừng + 500G hạt mắc khén giá: 185.000 (VND).

Combo 2: 50G Hạt dổi rừng + 500G hạt mắc khén giá: 250.000 (VND).

Combo 3: 100G Hạt dổi rừng + 500G hạt mắc khén giá : 350.000 (VND).

Combo 4: 200G Hạt dổi rừng + 1KG hạt mắc khén giá : 700.000 (VND).

Combo 5: 500G Hạt dổi rừng + 3KG hạt mắc khén giá: 1.900.000 (VND).